นางจริยา คชฤทธิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฎิบัติหน้าที่ นายกอบต.ลาดพัฒนา
043-795-065

ออนไลน์ 104 คน

เยี่ยมชม 7,227 คน

บริการพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
การคมนาคม

การคมนาคมระหว่างตำบลกับอำเภอรวมทั้งการคมนาคมภายในตำบลและหมู่บ้านมีรายละเอียดดังนี้

-ถนนสายมหาสารคาม - กมลาไสย -ถนนสายมหาสารคาม - กาฬสินธุ์
-ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านมีทั้งถนนลาดยาง ถนน ศสล.และถนนลูกรัง


การโทรคมนาคม
ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน - แห่ง
สถานีโทรคมนาคมอื่น จำนวน - แห่ง

หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
ธนาคาร จำนวน - แห่ง
โรงแรม จำนวน - แห่ง
ปั้มน้ำก๊าซ จำนวน 3 แห่ง
โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 2 แห่ง
โรงสี จำนวน 15 แห่ง

การไฟฟ้า

มีไฟฟ้าใช้ทั้ง 19 หมู่บ้าน จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า รวม 7,473 คน


แหล่งน้ำธรรมชาติ
ลำน้ำ, ลำห้วย จำนวน 2 สาย

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
ฝาย จำนวน 3 แห่ง
บ่อน้ำตื้น จำนวน 18 แห่ง
บ่อโยก จำนวน 14 แห่ง
อื่น ๆ (ระบุ) จำนวน - แห่ง
เปลี่ยนภาษา