เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - บริการพื้นฐาน


การคมนาคม

การคมนาคมระหว่างตำบลกับอำเภอรวมทั้งการคมนาคมภายในตำบลและหมู่บ้านมีรายละเอียดดังนี้

-ถนนสายมหาสารคาม - กมลาไสย -ถนนสายมหาสารคาม - กาฬสินธุ์
-ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านมีทั้งถนนลาดยาง ถนน ศสล.และถนนลูกรัง


การโทรคมนาคม
ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน - แห่ง
สถานีโทรคมนาคมอื่น จำนวน - แห่ง


หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
ธนาคาร จำนวน - แห่ง
โรงแรม จำนวน - แห่ง
ปั้มน้ำก๊าซ จำนวน 3 แห่ง
โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 2 แห่ง
โรงสี จำนวน 15 แห่ง0.02s. 0.50MB