นางจริยา คชฤทธิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฎิบัติหน้าที่ นายกอบต.ลาดพัฒนา
043-795-065

ออนไลน์ 140 คน

เยี่ยมชม 7,219 คน

ประวัติ/สภาพทั่วไป
ที่ตั้งและอาณาเขต

ตำบลลาดพัฒนาเป็นหนึ่งใน 13 ตำบล ของอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอเมืองฯ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลาดพัฒนา อยู่ห่างจากอำเภอเมืองฯ ประมาณ 12 กิโลเมตรตามถนนสายมหาสารคาม-กมลาไสย เนื้อที่ตำบลลาดพัฒนามีเนื้อที่ประมาณ 38 ตารางกิโลเมตร (26,339ไร่)


จำนวนประชากรในตำบล

เขตการปกครอง

จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านชายหญิงรวม
1ลาดคุ้มทุ่ง 459 461920
2ลาดคุ้มนอก 324 336 660
3ท่างาน 274 284 558
4วังไผ่ใต้ 131 130261
5ท่าเจริญ 150 146 296
6ลาด 122 134 256
7วังไผ่ 198 232 430
8กุดซุย 92 87 179
9หนองหวาย 190 182 372
10ม่วง 227 222 449
11บุ่งคล้า 356 376 732
12เลิงบ่อ 225 218 443
11บุ่งคล้า 356 376 732
12เลิงบ่อ 225 218 443
13 คุยโพธิ์ 118 105 223
14ท่าค้อ 151 164 315
15หนองนาแซง 152 168 320
16ป่าจั่น 77 71 148
17กุดซุย 172 158 330
18วังไผ่พัฒนา 100 84 184
19ลาด 167 190 357
รวม3,685 3,748 7,443

ข้อมูล : ธันวาคม 2560

เปลี่ยนภาษา