นางจริยา คชฤทธิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฎิบัติหน้าที่ นายกอบต.ลาดพัฒนา
043-795-065

ออนไลน์ 97 คน

เยี่ยมชม 7,208 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นางจริยา คชฤทธิ์

  ปลัดอบต.ลาดพัฒนา

 • นายวันชัย มะเสนา

  รองปลัดอบต.ลาดพัฒนาสำนักปลัด

 • นายชัชชาย อุตริ

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นายสุธรรม แก้วสีขาว

  นิติกรชำนาญการ

 • นางบุรัสกร วามะลุน

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 • พ.จ.ต.ประสันต์ นาสินพร้อม

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 • นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • นางกัณฐมณี อาจสุรินทร์

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • จ่าเอกบรรชา บัวทอง

  จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

 • นางสุภาพร ศรีละครดี

  ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นายสุระชัย ยศพล

  พนักงานขับรถยนต์

กองคลัง

 • นางพิศเสน่ห์ ทะสุนทร

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางสาวศศิวิมล วงค์ชารี

  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 • นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

 • นางจินตนา เมาะราษี

  เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญการ

 • นางสาวมุกดา ภูวนารถ

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 • นางสาวภูริชญา วันเดช

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

 • นางอารี คุณยศยิ่ง

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นายทวนทอง บุญหลัง

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางสาวนิชาภา วิเท่ห์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

กองช่าง

 • นายสิทธิพร อิ่มรัง

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายอติราช พลเทพ

  นายช่างโยธาอาวุโส

 • นางรุ่งเพชร์ นวลระแหง

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นายวัชรินทร์ มาพร

  ผู้ช่วยนางช่างโยธา

กองการศึกษาฯ

 • นางปนัสยา อุทัยแพน

  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 • นางบุษกร โททอง

  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

 • นางใบศรี อารัตน์

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

 • นางบังอร มาตรา

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

 • นางสาวเยาวรัตน์ อันปัญญา

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

กองสาธารณสุขฯ

 • นางสาวเพ็ญพักตร์ ไชยศรีทา

  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

กองสวัสดิการสังคม

 • นางสาวเปรมฤดี สุวรรณเลิศ

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 • นายธนวัต พิมพโมทย์

  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 • นางสาวนิดดา อาจศรี

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

กองส่งเสริมการเกษตร

 • นายสัญญา คำตา

  นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ

ตรวจสอบภายในเปลี่ยนภาษา