นางจริยา คชฤทธิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฎิบัติหน้าที่ นายกอบต.ลาดพัฒนา
043-795-065

ออนไลน์ 131 คน

เยี่ยมชม 7,188 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายอ้วน สีทา

  ประธานสภาอบต.ลาดพัฒนา

 • นายสมพงษ์ หาวิรส

  รองประธานสภาอบต.ลาดพัฒนาสมาชิกสภา

 • นายอนันต์ ศรีอ่อนน้อย

  ส.อบต. หมู่ 1

 • นางวรีรัตน์ มะลาด

  ส.อบต. หมู่ 1

 • นายอำนวย ยศพล

  ส.อบต. หมู่ 2

 • นายสมพงษ์ นามตาแสง

  ส.อบต. หมู่ 3

 • นายสมหมาย จันทรังษี

  ส.อบต. หมู่ 3

 • นางแหม่ม สำแดง

  ส.อบต. หมู่ 4

 • นางอำนวย มาพร

  ส.อบต. หมู่ 4

 • นายเฉลียว ขันลุน

  ส.อบต. หมู่ 5

 • นายชิต เรืองสมบัติ

  ส.อบต. หมู่ 5

 • นายเปลี่ยน คำมี

  ส.อบต. หมู่ 6

 • นายสมาน มะลาด

  ส.อบต. หมู่ 6

 • นางมารศรี แฝงจันดา

  ส.อบต. หมู่ 7

 • นายบุญศรี มหาโคตร

  ส.อบต. หมู่ 7

 • นายบุญธรรม นาก้อนทอง

  ส.อบต. หมู่ 8

 • นายดำรงค์ พลเสน

  ส.อบต. หมู่ 8

 • นายประเสริฐ วันโพนทอง

  ส.อบต. หมู่ 9

 • นางสาวบุษบา นามมนตรี

  ส.อบต. หมู่ 9

 • นายอ้วน สีทา

  ส.อบต. หมู่ 10

 • นายสิทธิ คำพิมูล

  ส.อบต. หมู่ 10

 • นายจำรัส จันทะรี

  ส.อบต. หมู่ 11

 • นายสมพงษ์ หาวิรส

  ส.อบต. หมู่ 12

 • นายสมาน พลเสนา

  ส.อบต. หมู่ 12

 • นายสนอง จันทร์ศรีรัตน์

  ส.อบต. หมู่ 13

 • นางหนูแดง แก้วม่วง

  ส.อบต. หมู่ 13

 • นางรัชดา ครองยุติ

  ส.อบต. หมู่ 14

 • นายปราณี แก้วสีขาว

  ส.อบต. หมู่ 14

 • นางสาวพรรณี มาวัน

  ส.อบต. หมู่ 15

 • นางศิรินลดา อันปัญญา

  ส.อบต. หมู่ 15

 • นายอ่อนตา วิประเสริฐ

  ส.อบต. หมู่ 16

 • นางปิยานุช หาวิรส

  ส.อบต. หมู่ 16

 • นายธนัท มาตรา

  ส.อบต. หมู่ 17

 • นายวีระวัฒน์ สงวนหงษ์

  ส.อบต. หมู่ 17

 • นายอดิศักดิ์ มหาโคตร

  ส.อบต. หมู่ 18

 • นายเวช อาจสุรินทร์

  ส.อบต. หมู่ 19

 • นางสุดาพร เต็งสกุล

  ส.อบต. หมู่ 19เปลี่ยนภาษา