นางจริยา คชฤทธิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฎิบัติหน้าที่ นายกอบต.ลาดพัฒนา
043-795-065

ออนไลน์ 102 คน

เยี่ยมชม 7,140 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์


“ ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข็มแข็ง
ก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจ งามล้ำทางวัฒนธรรม
ผลิตภัณฑ์หวายล้ำค่า อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ป้องกันสาธารณภัย ”

เปลี่ยนภาษา