เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
การรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น37 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดพัฒนา1124 ก.ค. 63
ประกาศเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดพัฒนา 724 ก.ค. 63
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563524 ก.ค. 63
ประกาศรับโอน ย้ายพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน208 ก.ค. 63
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลลาดพัฒนา ร่วมกับสำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคาม ได้ทำการก่อสร้างและส่งมอบห้องน้ำ ให้กับผู้สูงอายุ หมู่ที่ 22517 มิ.ย. 63
พิธีอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน เข้าสู่หมู่บ้าน บ้านวังไผ่ หมู่ที่ 72317 มิ.ย. 63
พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคม เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม2317 มิ.ย. 63
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง2017 มิ.ย. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดพัฒนา จัดทำโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID 19) แจกจ่ายหน้ากากอนามัยแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลลาดพัฒนาฟรี2517 มิ.ย. 63
พิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์1616 มิ.ย. 63
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ ที่1/25632416 มิ.ย. 63
อบรมจิตอาสาป้องกันภัยพิบัติ1916 มิ.ย. 63
แผนชุมชนตำบลลาดพัฒนา 2562-25652316 มิ.ย. 63
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563628 เม.ย. 63
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง6128 ม.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดพัฒนา เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)663 ต.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดพัฒนา เรื่อง การประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256310719 ก.ย. 62
ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล2502 ก.ค. 62
กิจกรรมจิตอาสา13017 มิ.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB