เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
การรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น307 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดพัฒนา2324 ก.ค. 63
ประกาศเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดพัฒนา 3724 ก.ค. 63
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 25631924 ก.ค. 63
ประกาศรับโอน ย้ายพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน778 ก.ค. 63
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลลาดพัฒนา ร่วมกับสำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคาม ได้ทำการก่อสร้างและส่งมอบห้องน้ำ ให้กับผู้สูงอายุ หมู่ที่ 25017 มิ.ย. 63
พิธีอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน เข้าสู่หมู่บ้าน บ้านวังไผ่ หมู่ที่ 74617 มิ.ย. 63
พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคม เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม4217 มิ.ย. 63
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง3817 มิ.ย. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดพัฒนา จัดทำโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID 19) แจกจ่ายหน้ากากอนามัยแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลลาดพัฒนาฟรี5017 มิ.ย. 63
พิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์3516 มิ.ย. 63
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ ที่1/25634216 มิ.ย. 63
อบรมจิตอาสาป้องกันภัยพิบัติ3616 มิ.ย. 63
แผนชุมชนตำบลลาดพัฒนา 2562-25655516 มิ.ย. 63
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563818 เม.ย. 63
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง7228 ม.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดพัฒนา เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)763 ต.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดพัฒนา เรื่อง การประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256311219 ก.ย. 62
ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล2922 ก.ค. 62
กิจกรรมจิตอาสา14117 มิ.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB