เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
กิจกรรมพัฒนา/ปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต. และ ปลูกต้นไม้สวนเฉลิมพระเกียรติอบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
การประชุมการมีส่วนร่วมในการพิจารณาการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2563 อบต.งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564อบต.งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบบล็อกเหลี่ยมลำห้วยวังเฮีย บ้านโคกไร่ใหญ่ หมู่ที่ 7อบต.งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านโคกไร่ใหญ่ หมู่ที่ 7อบต.งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม
โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กปฐมวัยห่างไกลฟันผุ ประจำปี 2563อบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563อบต.งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ประจำปี 2564อบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒อบต.ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
หนังสือเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 และ 2 พร้อมประกาศประชุมสภาฯอบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
บันทึกการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 เดือน สิงหาคม 2563อบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
ประกาศผลการรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ปี 63อบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
ประกาศผลการรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ปี 63อบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวันรุ่น ประจำปี 2563อบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
ประกาศการกำหนดเปิดประชุมสภา ฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 วันที่ 14 สิงหาคม 2563อบต.งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม
ภาพการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 เดือน สิงหาคม 2563อบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
แจ้งเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดใส้จ่ออบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
การรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นอบต.ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ครั้งที่ 1,2อบต.งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1,2,3/2563 24 ถึง 30 กรกฎาคม 2563อบต.งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม
ลำดับที่ 1-20 | 1/7 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.27s. 0.50MB