เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
วัสดุสืบราคา สำนักงานคลังอบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
อัตราราคางานต่อหน่วย สำนักงบประมาณอบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง สำนักงบประมาณอบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณอบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
มาตรฐานและราคากลางของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ปี 63อบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
มาตรฐานและราคากลางของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ปี 62อบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2564อบต.งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม
การป้องกันควบคุมโรค โควิด 19 อบต.กุดใส้จ่อ ปีงบประมาณ 2564อบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
อบต.กุดใส้จ่อเตรียมความพร้อมป้องกันอันตรายทางถนนและตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 อบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
อบต.กุดใส้จ่อร่วมปฏิบัติการตั้งด่านคัดกรองโควิด-19 ณ อำเภอกันทรวิชัย ปีงบประมาณ 2564อบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
อบต.กุดใส้จ่อร่วมกิจกรรมบุญคูณลานฯ ณ อำเภอกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ปีงบประมาณ 2564อบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๔อบต.ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)อบต.งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม
อบต.กุดใส้จ่อจัดกิจกรรมศึกษาดูงานธนาคารน้ำใต้ดิน ปีงบประมาณ 2564อบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 อบต.งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอบต.งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม
ประกาศการกำหนดเปิดประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563อบต.งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2563อบต.งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม
ประชุมประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2563อบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
อบต.กุดใส้จ่อ ร่วมกิจกรรม วันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอกันทรวิชัยอบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
ลำดับที่ 1-20 | 1/7 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.27s. 0.50MB