เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564อบต.ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563อบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
รายงานการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2563อบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564อบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.งัวบา ประจำปี 2563อบต.งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม
บันทึกรายงานผลการประเมิน LPA ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
บันทึกข้อความรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564อบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
แบบประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือน ปี 2563อบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
รายงานผลการติดตามแผนดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 12 เดือนอบต.งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
ผลการตรวจ LPA 2563อบต.งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม
ข้อบัญญัติ เรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร พ.ศ. 2563อบต.งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม

ลำดับที่ 1-20 | 1/6 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.12s. 0.75MB