เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
มาตรการประหยัดพลังงาน ปี 2563อบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปี 2562-2563อบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
มาตรการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ปี 63อบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2563อบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ปี 2563อบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2562อบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะ ประจำปี 2562อบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
คู่มือประชาชน การขออนุญาตขุดินและถมดินอบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
คู่มือประชาชน การขออนุญาตจัดตั้งตลาดอบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
คู่มือประชาชน การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่อบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
คู่มือประชาชน การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุอบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
คู่มือประชาชนการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินอบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
คู่มือประชาชน การจัดเก็บภาษีป้ายอบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
คู่มือประชาชน การแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะอบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
คู่มือประชาชน การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
คู่มือประชาชน การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะอบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
คู่มือประชาชน ด้านการรับสมัครเด็กปฐมวัยอบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
หนังสือส่งงานควบคุมภายใน ปี 62อบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
บันทึกข้อความรายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อผู้บริหาร ปี2562อบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม

ลำดับที่ 1-20 | 1/6 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.16s. 0.50MB