เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
บันทึกข้อความรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564อบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
แบบประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือน ปี 2563อบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
รายงานผลการติดตามแผนดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 12 เดือนอบต.งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
ผลการตรวจ LPA 2563อบต.งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม
ข้อบัญญัติ เรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร พ.ศ. 2563อบต.งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม
ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมอาคาร พ.ศ. 2563อบต.งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม
ข้อบัญญัติ อบต. เรื่อง สถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2558อบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
ข้อบัญญัติ อบต. เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2558อบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
ข้อบัญญัติ อบต. เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(แบบรวมกิจการ) พ.ศ. 2558อบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
ข้อบัญญัติ อบต. เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันยุงลาย พ.ศ. 2558อบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดใส้จ่อ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 อบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
การให้บริการด้านการช่วยเหลือสาธารณภัยอบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
การให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.อบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายองค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา ประจำปีงบประมาณ 2564อบต.งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม

ลำดับที่ 1-20 | 1/6 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.13s. 0.75MB