นางจริยา คชฤทธิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฎิบัติหน้าที่ นายกอบต.ลาดพัฒนา
043-795-065

ออนไลน์ 106 คน

เยี่ยมชม 7,226 คน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
11 มี.ค. 64ITA2564 (การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ) แชร์  
8 มิ.ย. 63การประเมินหน่วยงาน ITA 2563 แชร์  
28 มิ.ย. 62ตัวชีวัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต แชร์  
24 มิ.ย. 62การบริหารความโปร่งใส แชร์  
24 มิ.ย. 62การบริหารเงินงบประมาณ แชร์  
20 มิ.ย. 62มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต แชร์  
19 มิ.ย. 62ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดพัฒนา เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต แชร์  
19 มิ.ย. 62แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต แชร์  
18 มิ.ย. 62ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แชร์  
ลำดับ 1-9 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 9 รายการ
เปลี่ยนภาษา